Verkoopsvoorwaarden Botanisk

Verkoopsvoorwaarden


Planten kunnen vanaf juli gereserveerd worden voor het najaar. Afhaling kan tot en met week 50. Vanaf week 51 kunnen planten gereserveerd worden voor het voorjaar. Afhaling kan tot en met week 15. Om een goede opvolging te verzekeren, vragen we u een leverweek op te geven bij uw reservatie. We doen ons best om reserveringen zo goed mogelijk te honoreren.


De vermelde prijzen op onze voorraadlijst zijn stukprijzen in Euro, vanaf 24 stuks per soort in P9 en BTW exclusief.Leeggoed wordt dadelijk gewisseld bij het laden ofwel aangerekend.Aangerekend leeggoed kan in goede staat en in hetzelfde seizoen worden teruggebracht, uiterlijk op 1 augustus. Wij behouden ons het recht om bij plotse prijsstijgingen de prijzen van het leeggoed aan te passen.Van de meeste planten hebben we een fotolijn. Deze foto’s kunnen zowel los meegegeven worden aan 0.13 Euro als ook aangestoken aan 0.20 Euro.Alle klachten in verband met de levering dienen ons per aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden, binnen de acht dagen na respectievelijk de ontvangst der goederen of van de factuur. Het schriftelijk protest bevat steeds datum, nummer en bedrag van de kwestieuze factuur en dient uitdrukkelijk, gedetailleerd en limitatief de redenen van het protest op te geven.Onze facturen zijn betaalbaar op de factuur vermelde vervaldag. Wij hanteren geen korting bij betaling binnen 8 dagen.Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 €.De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. Onvoorziene omstandigheden als misgewas, vorstschade en dergelijke, ontheffen ons van de leverplicht, ook al is de order bevestigd.Alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan vallen onder bevoegdheid van de rechtbank van Tongeren.Op deze voorwaarden is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.Dit zijn de enige algemene voorwaarden.